ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΚ Ι & ΜΕΚ ΙΙ     

                    ΜΑΘΗΜΑ. ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 

                                                 ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΚ Ι 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
1. Τι ονομάζουμε ροπή
2. Από τι εξαρτάται το μέγεθος της στροφής ενός σώματος
3. Τι ονομάζουμε ισχύ και ποια η μονάδα μέτρησης στο Διεθνές Σύστημα (SI)
4. Μετατρέψτε  1PS σε W  και KW
5. Τι ονομάζουμε  κινητήρια μηχανή
6. Κατατάξτε μία ΜΕΚ ως προς τον  Α. Θερμικό κύκλο, Β. χρόνο λειτουργίας Γ. το χρησιμοποιούμενο καύσιμο  Δ. την διάταξη των εμβόλων
7. ΑΣΚΗΣΗ 5 ΣΕΛ 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
1. Διατυπώστε την αρχή διατήρησης της ενέργειας
2. Δώστε τους ορισμούς της συμπίεσης και της εκτόνωσης . Σε ποια φάση παράγεται έργο και σε ποια καταναλίσκεται
3. Αναφέρατε τα μέρη του συστήματος  παραγωγής κίνησης  και μετατροπής της  από ευθύγραμμή σε περιστροφική
4. Τι περιλαμβάνει το μπλόκ του κινητήρα
5. Από τι εξαρτάται το σχήμα του σώματος των κυλίνδρων
6. Ποιος ο ρόλος του εμβόλου στην λειτουργία του κινητήρα
7. Αναφέρατε τα μέρη του εμβόλου (σχ. 2.2.2 σελ 58)
8. Ποιος ο προορισμός της μπιέλας
9. Ποια είναι η καταπόνηση της μπιέλας
10. Ποιος ο προορισμός του στροφαλοφόρου άξονα
11. Αναφέρατε τα μέρη του στροφαλοφόρου άξονα
12. Ποιος ο ρόλος του βολάν
13. Γιατί στους πολυκύλινδρους κινητήρες το βολάν έχει μικρό βάρος ;
14. Δώστε του παρακάτω ορισμούς
Χρόνος
Ανω νεκρό σημείο / κάτω νεκρό σημείο
15. Αναφέρατε τις 5 διεργασίες μιάς ΜΕΚ. Σε ποια διεργασία παράγεται έργο;
16. Σε πόσες περιστροφές του στροφαλοφόρου άξονα ολοκληρώνεται ο κύκλος λειτουργείας σε μία 2/χρονη και σε μία 4/χρονη μηχανή .Πόσες απλές διαδρομές κάνει το έμβολο σε κάθε περίπτωση
17. Σε μια 4/χρονη μηχανή ποιος χρόνος ονομάζεται ωφέλιμος  και ποιοι παθητικοί
18. Περιγράψτε περιληπτικά την λειτουργία μιάς 4/χρονης μηχανής
19. Να αναφέρετε τις βασικές διαφορές ανάμεσα στις  OTTO & DIESEL κατά τους χρόνους της εισαγωγής και της συμπίεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
           Παρ 4.1
1. Ποιες πληροφορίες για την λειτουργία του κινητήρα αποτυπώνονται στο σπειροειδές διάγραμμα
2. Να αναφέρετε τις πιέσεις και τις θερμοκρασίες που επικρατούς σε κάθε χρόνο λειτουργίας μιας 4/χρονης ΜΕΚ
3. Γιατί υπάρχει καθυστέρηση στο κλείσιμο της βαλβίδας εισαγωγής (κλέισιμο μετά το ΚΝΣ)
4. Γιατί η βαλβίδα εισαγωγής ανοίγει πριν το ΑΝΣ
5. Δώστε τον ορισμό της ‘’επικάλυψης βαλβίδων ΄΄ και ποια η χρησιμότητά της επικάλυψης
6. Δώστε τον ορισμό της ‘’προπορείας’’  ανάφλεξης
Παρ 4.2
7. Ποια στοιχεία του κινητήρα περιέχονται στην κυλινδροκεφαλή
8. Αναφέρατε τα υλικά κατασκευής της κυλινδροκεφαλής . Γράψτε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε υλικού
9. Από τι εξαρτάται το σχήμα της κυλινδροκεφαλής
10. Ποια η σειρά  σφιξίματος/λυσίματος   κάθε βίδας στερέωσης της κυλινδροκεφαλής ( σχ4.8 Σελ 80)
Παρ 4.3
11. Τι περιλαμβάνει το σώμα των κυλίνδρων ΄΄μπλόκ΄΄
12. Από ποια υλικά κατασκευάζεται το μπλόκ
13. Από τι εξαρτάται το σχήμα του σώματος των κυλίνδρων
14. Ποια μορφή έχουν οι κύλινδροι στους υδρόψυκτους και ποια στους αερόψυκτους κινητήρες
15. Τι είναι τα χιτώνια και σε ποιους τύπους διακρίνονται
16. Σε τι χρησιμεύει το έμβολο και από ποια μέρη αποτελείται
17. Αναφέρατε τα υλικά κατασκευής του εμβόλου  . Γράψτε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε υλικού
18. Ποια είναι  και σε τι χρησιμεύουν τα χαρακτηριστικά σημάδια ενός εμβόλου ( σχ 4.16 Σελ86)
19. Τι είναι η ‘’αξονική παρέκκλιση πείρου ‘’ και ποιος ο σκοπός της
20. Ποιος ο ρόλος των ελατηρίων
21. Ποιος ο προορισμός των ελατηρίων συμπίεσης και των ελατηρίων λαδιού
22. Που χρησιμοποιούνται τα παρακάτω είδη ελατηρίων
Εξπάντερ
Ελατήρια  με τραπεζοειδή διατομή
Ελατήρια με δόντι (πατούρα)
Σφηνοειδή ελατήρια
Επιχρωμιωμένα ελατήρια
23. Ποιος ο ρόλος του πείρου, ποιο το υλικό κατασκευής
24. Αναφέρατε τους τρόπους στερέωσης πείρου-εμβόλου-διωστήρα
25. Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή του τρόπου στερέωσης
26. Ποιος ο ρόλος των διαιρούμενων εδράνων (κουζινέτων) και ποιο το υλικό κατασκευής τους
20. Ποιος ο προορισμός του στροφαλοφόρου άξονα  και ποιο το υλικό κατασκευής του
21. Αναφέρατε τα μέρη του στροφαλοφόρου άξονα
27. Από  τι εξαρτάται ο  αριθμός των κομβίων βάσης
28. Με ποιο τρόπο γίνεται η στήριξη του στροφαλοφόρου άξονα  στο σώμα του κινητήρα ( μπλόκ )
29. Ποιες δυνάμεις καταπονούν τον στροφαλοφόρο άξονα και από που προέρχονται .
30. Πως εξουδετερώνονται οι κραδασμοί  που δημιουργούνται στον στροφαλοφόρο άξονα κατά την λειτουργία του κινητήρα
31. Τι ονομάζουμε ΄΄γωνία σφήνωσης κομβίων’’ στον στροφαλοφόρο άξονα
32. Να υπολογίσετε την γωνία σφήνωσης μιας 6κύλινδρης 4/χρονης ΜΕΚ
33. Να υπολογίσετε την γωνία σφήνωσης μιας 2κύλινδρης 2/χρονης ΜΕΚ
34. Περιγράψτε ένα βολάν
35. Ποιο το υλικό/α κατασκευής  ενός βολάν  και  σε ποια θέση τοποθετείται
36. Από τι εξαρτάται το βάρος ενός βολάν
Παρ 4.4
37. Τι επιδιώκουμε με τους πολλούς κυλίνδρους σε ένα  κινητήρα
38. Τι πετυχαίνουμε με τις πολλές σειρές κυλίνδρων
39. Τι επιδιώκουμε με την  σειρά ανάφλεξης στους πολυκύλινδρους κινητήρες
Παρ 4.5
40. Ποια εξαρτήματα αποτελούν το σύστημα διανομής καυσίμου και απαγωγής καυσαερίων (σχ 4.36 ΣΕΛ 103)
41. Ποιος ο προορισμός του εκκεντροφόρου και ποιο το υλικό κατασκευής
42. Ποια είναι η θέση του εκκεντροφόρου άξονα και από τι εξαρτάται αυτή
43. Από ποια μέρη αποτελείται μια βαλβίδα
44. Ποιο το υλικό κατασκευής των βαλβίδων
45. Αναφέρατε τους  κυριότερους  τύπους βαλβίδων που χρησιμοποιούνται στους κινητήρες
46. Ποιος ορίζει το διάκενο μιας βαλβίδας. Σε ποια βαλβίδα συνήθως ορίζεται μεγαλύτερο διάκενο
47. Ποια προβλήματα δημιουργούνται από διάκενο μεγαλύτερο ή μικρότερο από το ΄΄κανονικό΄΄
48. Με ποιο τρόπο μεταδίδεται κίνηση από τον στροφαλοφόρο στον εκκεντροφόρο άξονα. Ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε τρόπου
49. Ποια είναι η σχέση μετάδοσης μεταξύ στροφαλοφόρου και εκκεντροφόρου άξονα
50. Τι ονομάζουμε εσωτερικό χρονισμό
51. Γιατί  στους περισσότερους κινητήρες σήμερα ο εκκεντροφόρος τοποθετείται επικεφαλής;
Παρ  4.6
52. Δώστε τους παρακάτω ορισμούς
Κυλινδρισμός /κυβισμός
Σχέση συμπίεσης
Πίεση συμπίεσης
53. Ένας 4/κύλινδρος κινητήρας έχει  διάμετρο εμβόλου 8cm και διαδρομή  10 cm. Να υπολογίσετε τον κυβισμό του κινητήρα
54. Τι εννοούμε με την φράση ότι ΄΄η σχέση συμπίεσης ενός κινητήρα είναι 9:1
55. Γιατί η σχέση συμπίεσης  στους βενζινοκινητήρες δεν μπορεί να ξεπεράσει κάποια όρια
56. Τι είναι τα ‘’αντικροτικά΄΄ στις βενζίνες
57. Πως μπορεί να αλλάξει η σχέση συμπίεσης ενός κινητήρα
58. Για ποιους λόγους μπορεί να μειωθεί η πίεση συμπίεσης σε ένα κινητήρα
Παρ  4.7
59. Δώστε τους παρακάτω  ορισμούς
στοιχειομετρικο μίγμα
πλούσιο μίγμα
φτωχό μίγμα
τέλεια καύση
στοιχειομετρική καύση
λόγος λ
60. από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ενέργεια  ανάφλεξης του μίγματος
61. ποιοι παράμετροι επιδρούν στην ποιότητα καύσης
62. τι ονομάζουμε ταχύτητα καύσης και σε ποιες τιμές μπορεί να φθάσει
63. ποια χημικά στοιχεία παράγονται κατά την πλήρη καύση της βενζίνης
64. γράψτε τέσσερις βασικούς τύπους εξαερωτήρων
65. αναπτύξτε την αρχή λειτουργίας του εξαερωτή
66. πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συστημάτων έκχυσης
67. ποια η βασική διαφορά των συστημάτων μηχανικού ψεκασμού από τα ηλεκτρονικά συστήματα
68. ποια η βασική διαφορά του συστήματος μονού ψεκασμού από  το σύστημα πολλαπλού ψεκασμου
69. ποια εξαρτήματα περιλαμβάνει το υποσύστημα τροφοδοσίας καυσίμου
70. ποια εξαρτήματα περιλαμβάνει το υποσύστημα  εισαγωγής και μέτρησης αέρα
71. ποια εξαρτήματα περιλαμβάνει το υποσύστημα  ηλεκτρονικού ελέγχου
72. τι ονομάζουμε στην χημεία ως << καταλύτη>>
73. ποιοι ρυπαντές  μετατρέπονται  στο εσωτερικό του καταλύτη
74. ποια είδη καταλύτη γνωρίζετε  ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας
75. ποια είδη καταλύτη γνωρίζετε  ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής
76. ποιους ρυπαντές  μετατρέπονται στον διοδικό   και   στον τριοδικό καταλύτη
77. ποια ευγενή μέταλλά χρησιμοποιούνται στον καταλύτη
78. τι ονομάζουμε οξείδωση και τι αναγωγή
79. ποιά στοιχεία των καυσαερίων ανάγονται και ποια  οξειδώνονται
80. κάτω από  ποιες προϋποθέσεις γίνονται οι αντιδράσεις  σε ένα καταλυτικό μετατροπέα
81. τι είναι ο λήπτης λ  και πού τοποθετείται
82. Τι ονομάζουμε δηλητηρίαση καταλύτη και  που οφείλεται
83. Για ποιους λόγους μπορεί να καταστραφεί ενας καταλύτης
84. Γράψτε τα μέτρα  προστασίας του καταλύτη
85. Για ποιους λόγους γίνεται ανακύκλωση των καταλυτών , τι διαδικασίες ακολουθούνται στα εργοστάσια ανακύκλωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου